Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠

来源: 互联网收集【声明】 编辑:小木 发布时间:2022-05-01 666 阅读
 • 举报

   吉田博(1876-1950)日本近现代版画巨匠。

   吉田博作为日本“新版画运动”的领军人物,对日本乃至世界的版画做出了杰出的贡献。

   吉田博制作的版画与日本传统的“浮世绘”不同,其几乎参加了版画的所有制作过程,在吉田博亲手印制的版画上,印有“手摺”字样。

   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   他对版画的质量要求极为严格,未达标的版画成品全部被销毁,而存世的版画皆为精品。

   吉田博与另一位版画巨匠川濑巴水一样,喜欢到世界各地游历写生,还曾到过中国。

   从吉田博开始,全家三代都投入到了版画制作。“吉田家族”在版画界享有极高声誉,创造了日本版画的传奇。

   除吉田博之外,其妻子:吉田富士雄FujioYoshida(1887–1987).

   长子:吉田远志 TōshiYoshida(1911–1995),

   长媳:KisoYoshida(1919–2005)

   次子:吉田穂高HodakaYoshida(1926–1995)

   二儿媳:吉田千鹤子ChizukoYoshida(1924-)

   吉田远志之子:吉田 司 TsukasaYoshida(1949- )皆为知名版画家。

   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠


   

  Hiroshi Yoshida吉田博日本近现代版画巨匠